Biuletyn Informacji Publicznej
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
O G Ł O S Z E N I E
 
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Szprotawie informuje, że z dniem 01 czerwca 2019 r. na okres 3 lat wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szprotawa, zatwierdzona decyzją nr WR.RET.070.34.2019.PK z dnia 10 maja 2019 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 24 maja 2019 r. 
Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) Rada Miejska w Szprotawie Uchwałą  nr XVII/116/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. udzieliła dopłat do cen ścieków dla gospodarstw domowych w grupie taryfowej 1 w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r. w wysokości 3,20 zł netto + podatek VAT do 1 m3.
 
 
Wyszczególnienie cen za zaopatrzenie w wodę

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen netto (zł)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

Taryfa obowiązująca
w okresie
od 01.06.2019 r.
do 31.05.2020 r.

Taryfa obowiązująca
w okresie
od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r.

Taryfa obowiązująca
w okresie
od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

0

1

2

3

4

5

1

Grupa 1 1

Cena wody

(zł/m3)

4,83

5,05

5,14

2

Grupa 2 2

(zł/m3)

4,86

5,08

5,17

3

Grupa 3 3

Cena wody

(zł/m3)

4,88

5,10

5,18

Do cen netto przedstawionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Aktualnie obowiązująca stawka VAT wynosi 8%.

 

Wyszczególnienie cen za odprowadzanie ścieków

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen netto (zł)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

Taryfa obowiązująca
w okresie
od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.

Taryfa obowiązująca
w okresie
od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r.

Taryfa obowiązująca
w okresie
od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

0

1

2

3

4

5

1

Grupa 1 4

 

Cena usługi odprowadzania ścieków

(zł/m3)

13,95

14,25

14,53

2

Grupa 2 5

Cena usługi odprowadzania ścieków

(zł/m3)

13,95

14,25

14,53

Do cen netto przedstawionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Aktualnie obowiązująca stawka VAT wynosi 8%.

 

Cena usługi odprowadzania ścieków z uwzględnieniem dopłaty w okresie od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r.– Grupa 1
 

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen netto (zł)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

Cena netto

Kwota dopłaty

Cena po dopłacie

0

1

2

3

4

5

1

Grupa 1 4

Cena usługi odprowadzania ścieków

(zł/m3)

13,95

3,20

10,75

 
Do cen netto przedstawionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Aktualnie obowiązująca stawka VAT wynosi 8%.
 
Cena usługi odprowadzania ścieków z uwzględnieniem dopłaty w okresie od 01.06.2020 r. do 30.09.2020 r.– Grupa 1
 

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen netto (zł)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

Cena netto

Kwota dopłaty

Cena po dopłacie

0

1

2

3

4

5

1

Grupa 1 4

Cena usługi odprowadzania ścieków

(zł/m3)

14,25

3,20

11,05

 
Do cen netto przedstawionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Aktualnie obowiązująca stawka VAT wynosi 8%.
 

1  Grupa 1 - Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu miasta i gminy Szprotawa zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich.
Do tej grupy zaliczani są właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości lub korzystający z obiektu bez tytułu prawnego:
1) rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego,
2) rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych przy punkcie czerpalnym wody 
w budynku wielolokalowym.
3) rozliczani za ilość dostarczonej wody według wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
4) rozliczani za ilość pobranej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
2  Grupa 2 - Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu miasta i gminy Szprotawa zużywający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych i napojów, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.
Do tej grupy zaliczani są właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości lub korzystający z obiektu bez tytułu prawnego:
1) rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego
2) rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych przy punkcie czerpalnym wody 
w budynku wielolokalowym.
3) rozliczani za ilość dostarczonej wody według wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
4) rozliczani za ilość pobranej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
Grupa 3 - Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu miasta i gminy Szprotawa zużywających wodę do celów innych niż wymienionych w grupie 1 i w grupie 2.
Do tej grupy zaliczani są właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości lub korzystający z obiektu bez tytułu prawnego:
1) rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego
2) rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych przy punkcie czerpalnym wody 
w budynku wielolokalowym.
3) rozliczani za ilość dostarczonej wody według wodomierza mierzącego ilość
wody bezpowrotnie zużytej.
4) rozliczani za ilość pobranej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
5)gmina rozliczana za ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe, eksploatację fontann, zraszanie publicznych ulic i terenów zielonych.
Grupa 1 - Dostawcy ścieków z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych,  z terenu miasta i gminy Szprotawa. 
Do tej grupy zaliczani są właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości lub korzystający z obiektu bez tytułu prawnego:  
1) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według wodomierza głównego mierzącego ilość dostarczanej wody,
2) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym
3) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
4) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według wodomierza zamontowanego na instalacji własnego ujęcia wody.
Grupa 2 - Pozostali dostawcy ścieków z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków  z terenu miasta i gminy Szprotawa.
Do tej grupy zaliczani są właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości lub korzystający z obiektu bez tytułu prawnego:  
1) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według wodomierza głównego mierzącego ilość dostarczanej wody,
2) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym
3) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
4) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według wodomierza zamontowanego na instalacji własnego ujęcia wody.
 

 

Tekst zatwierdzonej taryfy dostępny jest na stronach BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Gminy Szprotawa i Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.