Biuletyn Informacji Publicznej
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

      Co to jest?

     

Szukaj w tym dziale:

Przedmiot działalności Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. szczegółowo opisany został w Akcie założycielskim Spółki. Podstawowe obowiązki wynikające z zapisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a w szczególności należy zaliczyć:

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną gminy Szprotawa,
 • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z gminy Szprotawa.

Zadaniem Spółki jest również utrzymanie standardu usług poprzez zapewnienie w najwyższym stopniu niezawodnego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, którymi Spółka zarządza. Do priorytetów w tym zakresie należy zaliczyć:

 • zapewnienie ciągłości produkcji, dystrybucji oraz jakości dostarczanej wody (dostawa wody pod odpowiednim ciśnieniem, z wymaganą wydajnością i o jak najlepszych parametrach bakteriologicznych oraz fizyko-chemicznych) uwzględniając równolegle racjonalność kosztów inwestycyjnych i przyszłych - eksploatacyjnych,
 • zapewnienie ciągłości odbioru ścieków,
 • optymalizacja procesu oczyszczania ścieków,
 • optymalizacja kosztów energotwórczych oraz kosztów utrzymania infrastruktury towarzyszącej prowadzonej działalności podstawowej.

Spółka oferuje również dodatkowy pakiet usług związanych z gospodarką wodno-ściekową. Są to między innymi:

 • wymiany i legalizacje wodomierzy,
 • likwidacja zatorów w kanałach i usuwanie wycieków w przewodach wodociągowych,
 • wykonywanie sieci  wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych.

Prawną podstawą działalności firmy w zakresie wymienionym wyżej jest Zezwolenie Burmistrza Szprotawy wydane w formie Decyzji Nr GR.7002.1.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku.

Przedmiot działalności Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. szczegółowo opisany został w Akcie założycielskim Spółki. Podstawowe obowiązki wynikające z zapisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a w szczególności należy zaliczyć:

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną gminy Szprotawa,
 • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z gminy Szprotawa.

Zadaniem Spółki jest również utrzymanie standardu usług poprzez zapewnienie w najwyższym stopniu niezawodnego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, którymi Spółka zarządza. Do priorytetów w tym zakresie należy zaliczyć:

 • zapewnienie ciągłości produkcji, dystrybucji oraz jakości dostarczanej wody (dostawa wody pod odpowiednim ciśnieniem, z wymaganą wydajnością i o jak najlepszych parametrach bakteriologicznych oraz fizyko-chemicznych) uwzględniając równolegle racjonalność kosztów inwestycyjnych i przyszłych - eksploatacyjnych,
 • zapewnienie ciągłości odbioru ścieków,
 • optymalizacja procesu oczyszczania ścieków,
 • optymalizacja kosztów energotwórczych oraz kosztów utrzymania infrastruktury towarzyszącej prowadzonej działalności podstawowej.

Spółka oferuje również dodatkowy pakiet usług związanych z gospodarką wodno-ściekową. Są to między innymi:

 • wymiany i legalizacje wodomierzy,
 • likwidacja zatorów w kanałach i usuwanie wycieków w przewodach wodociągowych,
 • wykonywanie sieci  wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych.

Prawną podstawą działalności firmy w zakresie wymienionym wyżej jest Zezwolenie Burmistrza Szprotawy wydane w formie Decyzji Nr GR.7002.1.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku.